Skip to main content

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (Bundan sonra “İPEK MOBİLYA veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Adres : YENİ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR No:700 A MEZİTLİ/MERSİN
Şube Adres                                         : FUAT MOREL MAHALLESİ ALİ KAYA MUTLU CADDESİ ARMA RESİDANS C BLOK 6-7-8 NOLU DÜKKAN YENİŞEHİR/MERSİN

Tel : +90 (541) 662 12 26

E-posta : bilgi@modans.com

İnternet sitemizde yer alan iletişim kanalı aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi- cevaplandırılması, acil durum süreçlerinin yönetimi amacıyla işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla işlenmektedir. İletmiş olduğunuz işbu kişisel veriler sadece şirketimiz bünyesinde değerlendirilmekte ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

Şirketimizce gerekli görülürse kişisel verilerin doğruluğu konusunda tarafınızla iletişim kurulabilecek ve bilgi talep edilebilecektir. Tüm bu işlemler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Gizlilik Politikamıza ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

Veri sahibi ilgili kişi olarak İPEK MOBİLYA’ya başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz. 

İPEK MOBİLYA’ya yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. İPEK MOBİLYA bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu (Link Verilecek) kullanabilirsiniz. 

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

  İşbu Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ VE VERİ KORUMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) uygun olarak kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “İPEK MOBİLYA” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak sizlere ait kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda KVKK’ya uygun hareket ediyoruz. 

Sizlerden internet ortamında sıklıkla veri almaktayız. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi esnasında alınan ve kaydedilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak işlenmektedir. Bu bağlamda İPEK MOBİLYA, veri sorumlusu sıfatıyla kanuni sınırlar dahilinde verilerinizi almakta ve muhafaza etmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki; internet sitemizin ziyareti esnasında alınan tüm kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Gizlilik Politikamız çerçevesinde de korunmaktadır. Bu konuda sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı  inceleyebilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İPEK MOBİLYA tarafından hazırlanmıştır. 

1.KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması KanunundaKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veridir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel nitelikli kişisel verilerdir. 

2.HUKUKİ DAYANAK

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu, veri işleme faaliyetinde bulunulmadan önce verisi işlenen kişilerin aydınlatılmasını öngörmüştür. Aydınlatma Yükümlülüğü olarak addedilen bu husus Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesinde “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

İşbu Kanunun 3. Maddesinde veri sorumlusu da “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Yine veri işleyen “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi.” şeklinde hükmolunmuştur. Bu bağlamda veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz İPEK MOBİLYA’dır. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki gibidir. 

Veri Sorumlusu : İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Adres : YENİ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR No:700 A MEZİTLİ/MERSİN
Şube Adres                                         : FUAT MOREL MAHALLESİ ALİ KAYA MUTLU CADDESİ ARMA RESİDANS C BLOK 6-7-8 NOLU DÜKKAN YENİŞEHİR/MERSİN

Tel : +90 (541) 662 12 26

E-posta : bilgi@modans.com

3.VERİ SORUMLUSU İPEK MOBİLYA’NIN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI 

Yukarıda izah olunanlar uyarınca veri sorumlusu İPEK MOBİLYA’dır. Veri sorumlusu sıfatı altında İPEK MOBİLYA işbu Aydınlatma Metninde, kişisel verilerin kim tarafından hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ne amaçla aktarılabileceği, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerin korunmasına yönelik veri sahibinin sahip olduğu haklar hususunda sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

4. VERİLERİNİZİN İPEK MOBİLYA TARAFINDAN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde ve kanunun ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Kanun çerçevesinde İPEK MOBİLYA olarak veri işleme amaçlarımız;

-Sizlere sunulan ürün ve hizmet kalitesinin arttırılabilmesi,

-İPEK MOBİLYA bünyesindeki yeniliklerden, sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin hızlıca haberdar edilebilmesi,

-Kişiye özel ihtiyaçlar ve kullanım amaçlarının tespit edilmesi bu bağlamda siz müşterilerimize özel mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi,

-İPEK MOBİLYA’nın ticari faaliyetin yürütülebilmesi ve bu bağlamda sizlere eksiksiz ifanın sağlanabilmesi,

-Değişen, gelişen ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve gereken durumlarda aydınlatmanın yapılabilmesi,

-Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin en iyi şekilde faydalanabilmesi,

-İPEK MOBİLYA olarak ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin geliştirilebilmesi, belirlenebilmesi, güvenli bir temele oturtulabilmesi, ticari politikalarımızda ve yönetimsel işleyişimizde doğru kararların alınabilmesi,

-İPEK MOBİLYA olarak kurumsal kimliğimizin sağlam temele oturtulabilmesi ve kurumsal işleyişin sağlanabilmesi,

-Şirket içi politikalarımızın hedeflerine ulaştırılması ve böylelikle siz müşterilerimizin memnuniyetinin arttırılabilmesi,

-Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi,

-İPEK MOBİLYA olarak internet üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin geliştirilebilmesi,

-Yaşanan olumsuzlukların hızla çözümlenebilmesi, 

– İPEK MOBİLYA’ya talep ve şikayet iletenler ile iletişime geçilebilmesi,

-İnternet sitemizde yer alan Gizlilik Politikası’na  ilişkin hükümlere uygunluğun sağlanabilmesi

Şeklindedir. 

5. VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

  1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini;
  2. Hukuka uygun olarak işlemeyi;
  3. Verilerin güncelliğini sağlamayı;
  4. Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı;
  5. İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını;
  6. İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını;
  7. Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi;
  8. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi;

İPEK MOBİLYA olarak ilke edindik.

6-VERİLERİN İŞLENME USULÜ 

a-KİŞİSEL VERİLERİNİZ İPEK MOBİLYA TARAFINDAN İKİ DURUMUN VARLIĞI HALİNDE İŞLENEBİLMEKTEDİR. BU İKİ HAL AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

  

AÇIK RIZA KANUNUNA UYGUNLUK HALLERİ

  (AÇIK RIZAYA GEREK OLMAYAN HALLER)

b-AÇIK RIZAYA GEREK OLMAYAN HALLER

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verinin işlenmesi için bazı hallerde açık rızaya gerek olmadığını belirtmiştir. Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen bu haller aşağıdaki gibidir:

– Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

– Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Söz konusu durumların varlığı halinde açık rızanız olmaksızın İPEK MOBİLYA olarak veri işleyebilme hakkımız haizdir. 

Özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde açık rızası aranmaksızın işleyebilme hakkımız haizdir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

7. VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Gelişen ve değişen teknolojik koşullarda farklı mecralardan şirketimizce veri toplanmaktadır. İnternet sitesi de otomatik yollarla kişisel veri topladığımız alanlardan birisidir. 

İPEK MOBİLYA bünyesinde internet sitesi üzerinden toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesindeki hukuki sebeplerden birine ya da birkaçına veyahut açık rıza şartına dayanılarak işlenmektedir. İşlenen verinin kategorisine ve türüne göre ilgili kişiye aydınlatma yapıldığını, söz konusu aydınlatma metinlerinde verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin sahip olduğu haklar uyarınca açıklama yapıldığını ve gerektiği durumda açık rıza alındığını belirtmek isteriz. 

8.VERİLERİN AKTARILMASI VE KORUNMASI

a-AKTARILMASI

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, gizlilik sözleşmelerimizdeki koşullar uyarınca gerekli olduğu durumlarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Aktarılan her veri için veri elde edilmeden önce yapılan Aydınlatma Metninde verinin hangi amaçla kimlere aktarılabileceği hususunda ayrıntılı açıklama yapılmaktadır. Fakat her koşulda İPEK MOBİLYA veri aktarımı yaparken 6698 Sayılı Kanun 8. ve 9. Maddelerine uygun hareket etmektedir. Ek olarak gerekli teknik ve idari tedbirlerde almaktadır. 

b-KORUNMASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu asıl olarak verilerin korunmasını ve izinsiz aktarımın önüne geçilmesini amaçlamaktadır. Başta ilgili kanun hükümleri olmak üzere verilerin yetkisiz üçüncü kişilere aktarımının önüne geçebilmek için İPEK MOBİLYA olarak gereken teknik ve idari tedbiri almaktayız. Bu bağlamda bilhassa şirket içi politikalarımızı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hale getirmekte ve kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü teknik yazılım ve donanımı bünyemizde bulundurmaktayız. Tüm bunları sağlayabilmek adına gerek şirket içinde çalışanlarımızın gerekse iş yaptığımız üçüncü kişilerin Gizlilik Politikamıza  aykırı davranmasını önlemeye çalışmaktayız. 

9.VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

a-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda izah olunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen usul çerçevesinde şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz İPEK MOBİLYA tarafından mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. İPEK MOBİLYA sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşacaktır. 

b-BAŞVURU USULÜ

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan İPEK MOBİLYA’ya yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu  kullanabilirsiniz. 

c-BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Adınız ve Soyadınız 

 T.C. Kimlik Numaranız

 Yabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız

 Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız

 KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği

 Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları,

 Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz

  Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi 

ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

Veri Sorumlusu : İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Adres : YENİ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR No:700 A MEZİTLİ/MERSİN
Şube Adres                                         : FUAT MOREL MAHALLESİ ALİ KAYA MUTLU CADDESİ ARMA RESİDANS C BLOK 6-7-8 NOLU DÜKKAN YENİŞEHİR/MERSİN

Tel : +90 (541) 662 12 26

E-posta : bilgi@modans.com

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne hoşgeldiniz. Özel Hayatın Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca telefonda veri ve bilgi paylaşımı yapılmamaktadır. Görüşmelerimiz hizmet ve memnuniyet takibi açısından kayıt altına alınmaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma metnimizi dinlemek için ……….. tuşlayınız.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÇAĞRI KAYDI AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bilgileri şu şekildedir:

Veri Sorumlusu : İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Adres : YENİ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR No:700 A MEZİTLİ/MERSİN
Şube Adres                                         : FUAT MOREL MAHALLESİ ALİ KAYA MUTLU CADDESİ ARMA RESİDANS C BLOK 6-7-8 NOLU DÜKKAN YENİŞEHİR/MERSİN

Tel : +90 (541) 662 12 26

E-posta : bilgi@modans.com

Şirketimizle gerçekleştirmiş olduğunuz telefon görüşmesi çerçevesinde ses kaydı vasıtasıyla elde ettiğimiz kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmetlerin satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi- cevaplandırılması, acil durum süreçlerinin yönetimi amacıyla işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla işlenmektedir. İletmiş olduğunuz işbu kişisel veriler sadece şirketimiz bünyesinde değerlendirilmekte ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

Veri sahibi ilgili kişi olarak İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz. 

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bilgi talebine yönelik ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna “ https://modans.com ” şeklindeki internet sitemizden ulaşabilmeniz mümkündür. 

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  İşbu Aydınlatma Metnini “Okudum ve Anladım” diyorsanız ……’yı; tekrar dinlemek istiyorsanız ….. ‘yı tuşlayınız.

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇEREZ POLİTİKASI

1.ÇEREZ POLİTİKASI NEDİR?

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar… vb. verileriniz saklanabilmektedir. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilmektedir.

Çerezler, mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu bağlamda çerez türlerini; kalıcı çerezler, oturum çerezleri, birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezler olarak sıralayabilmek mümkündür.

2.ÇEREZ POLİTİKASININ AMACI

Çerez Politikası, internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konusunda yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra kısaca “İPEK MOBİLYA” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) birçok internet sitesinde olduğu gibi internet sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. 

Belirtmek isteriz ki İPEK MOBİLYA 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 3. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla çerez politikası kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir. 

Veri Sorumlusu : İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Adres : YENİ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR No:700 A MEZİTLİ/MERSİN
Şube Adres                                         : FUAT MOREL MAHALLESİ ALİ KAYA MUTLU CADDESİ ARMA RESİDANS C BLOK 6-7-8 NOLU DÜKKAN YENİŞEHİR/MERSİN

Tel : +90 (541) 662 12 26

E-posta : bilgi@modans.com

3.İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER 

İnternet sitemizde sizlere hizmet verebilmek amacıyla farklı çerezler kullanılabilmektedir. Her şekilde kullanılan çerezlerin Gizlilik Politikasına (Gizlilik Politikasına Link Verilecek) ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olduğunu belirtmek isteriz. Bu bağlamda sitemizde kullanılan çerezler aşağıdaki gibidir:

-İşlevsellik Çerezleri : İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar. 

-Hedefleme/Reklam Çerezleri : İPEK MOBİLYA internet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da işbu politikada gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

-Zorunlu Çerezler : İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

-Analitik Çerezler : İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, internet sitesini nasıl kullandığınızı (hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamanızı sağlar. Sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını değiştirebilirsiniz.

4.ÇEREZ TERCİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Çerez tercihlerini değiştirme şansınız bulunmaktadır. Bu bağlamda bazı çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi halinde internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi işbu politikada gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. 

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir. Eğer tarayıcınız bahsi geçen tarayıcılardan farklı ise; ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

GOOGLE CHROME

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

INTERNET EXPLORER

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

       

          YANDEX

                  https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

MOZİLLA FİREFOX

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-internet-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

            SAFARİ

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

5.ÇEREZ POLİTİKASI KAPSAMINDA VERİ İŞLEME AMAÇLARI, VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ, KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA VERİ AKTARILABİLECEĞİ

İnternet sitesini ziyaretiniz esnasında IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalara ilişkin veriler şirketimiz tarafından işlenmektedir. Söz konusu kişisel verilerin işlenme amaçlarını aşağıdaki gibi izah etmek mümkündür:

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

• Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

• Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden otomatik yollar vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılmak suretiyle veri işleme faaliyeti yapılmaktadır. 

Çerez politikası uyarınca elde edilen kişisel verilerinize herhangi bir aktarım faaliyeti uygulanmamaktadır.

6.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikleri kişisel verilerinizin korumasına özen gösteriyoruz. Bu bağlamda Gizlilik Politikamızdaki esaslara (Link verilecek), işbu çerez politikamıza ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa riayet ediyoruz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde veri sahibi olarak kişisel verilerinize ilişkin haklarınız;

“a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)“Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.” şeklinde hüküm altına almıştır. 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize iletmeniz durumunda İPEK MOBİLYA  talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, İPEK MOBİLYA, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir. Başvuruya ilişkin “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’na (Bilgi Talep Formuna Link Verilecektir.) internet sitemizden ulaşabilmeniz mümkündür. 

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ