Skip to main content

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİ TALEBİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

1.BAŞVURU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurular, ilgili kişinin şahsına ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamaz. İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra kısaca “İPEK MOBİLYA veya “Şirket” olarak anılacaktır.) başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin teyit maksadıyla ilgili kişiden yeniden bilgi talep edebilir. Bilgi talebinde bir başkası adına başvuru yapıldığı İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından tespit edilirse İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

2.BAŞVURU USULÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan İPEK MOBİLYA’ya yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurularda ekte tıklayarak indirebileceğiniz “Bilgi Talep Formu”’nun çıktısı alınarak başvuru yapılması mümkündür. İşbu form şirketimize gönderilirken zarfa konulmalı ve üzerine “Kişisel Verilere Yönelik Bilgi Talebi” yazılmalıdır. Başvuru formu;

1-İlgilinin bizzat başvurusu ile;

2-İadeli taahhütlü posta ile;

3-Noter kanalı ile;

Tarafımıza gönderilebilecektir.

Veri Sorumlusu : İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Adres : YENİ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR No:700 A MEZİTLİ/MERSİN
Şube Adres                                         : FUAT MOREL MAHALLESİ ALİ KAYA MUTLU CADDESİ ARMA RESİDANS C BLOK 6-7-8 NOLU DÜKKAN YENİŞEHİR/MERSİN

Tel : +90 (541) 662 12 26

E-posta : bilgi@modans.com

3.BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgi talebi içerisinde Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu eksiksiz olarak belirtilmek zorundadır. Söz konusu bilgilerin eksik olması halinde bilgi talepleriniz İPEK MOBİLYA tarafından karşılanamayacaktır. Bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda İPEK MOBİLYA talebin cevaplanmadığından bahisle herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Ek olarak konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmesini rica ederiz. 

Bilgi Talep Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA 

BİLGİ TALEP FORMU

1.GENEL AÇIKLAMA 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinden doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu form vasıtasıyla İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ ne ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Bilgi talebinizin cevabı aşağıda seçtiğiniz iletişim kanalları kullanılarak yazılı veya elektronik ortamdan sizlere iletilecektir.

Başvuru esnasında bilgiler eksiksiz doldurulmak zorundadır. Aksi takdirde bilgi talepleriniz İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından karşılanamayacaktır. Bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ talebin cevaplanmadığından bahisle herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

2.BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER 

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

UYRUK

YABANCI UYRUKLU İSENİZ 

PASAPORT NUMARASI VEYA 

VARSA KİMLİK NUMARASI

TEBLİGATA ESAS YERLEŞİM YERİ VEYA İŞ YERİ ADRESİ

CEP TELEFONU

SABİT TELEFON

FAKS NUMARASI

E-POSTA ADRESİ 

ŞİRKETİMİZLE OLAN İLİŞKİNİZ

ŞİRKETİMİZLE OLAN İLİŞKİNİZ

SONA ERDİ Mİ?

ŞİRKETİMİZLE NE KADAR 

SÜREDİR 

ÇALIŞMAKTASINIZ/ÇALIŞTINIZ?

BİLGİ TALEP ETME AMACINIZ

3.TALEP KONUSU (Var ise konuya ilişkin bilgi ve belgelerinde eklenmesini rica ederiz.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.İLGİLİ KİŞİNİN BEYANI

Yukarıda izah ettiğim taleplerim doğrultusunda başvurumun değerlendirilmesini ve tarafıma cevap verilmesini rica etmekteyim. Başvurum esnasında vermiş olduğum bilgilerin gerçek ve güncel olduğunu, şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.  Talep ettiğim bilgi için paylaşmış olduğum kişisel verilerimin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından amacıyla bağlantılı olarak işlenmesine izin veriyorum.

 Başvurumun cevabını bizzat elden teslim almak istiyorum. (Başvuruyu yapan ilgili kişi dışında kimseyle başvuruyla ilgili bilgi paylaşımı yapılmamaktadır.)

 Başvurumun cevabının Başvuru Formunda belirtilen e-posta adresime gönderilmesi istiyorum. 

 Başvurumun cevabının Başvuru Formunda belirtilen adresime gönderilmesini istiyorum. 

(Lütfen seçtiğiniz seçeneğe işaretleme yapınız.)

Başvuruda Yapan İlgili Kişinin Adı Soyadı: 

Başvuru Tarihi: 

İmza: